குழந்தைவளர்ப்புக்கான ஆதாரங்களைத் தமிழில் பார்ப்பதற்கு, கீழேயுள்ள இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்யுங்கள். இந்த PDF கோப்புகள் 900கிலோபைட்டை விடச் சிறியவை.

படம் வழிகாட்டிகள் / Picture guides

குழந்தை மற்றும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் குழந்தைகாட்டும் குறிப்புகள்: படங்களில்
Baby and toddler cues: in pictures 

கர்ப்பத்திற்காக ஆரோக்கியமான உணவுண்ணுதல்
Healthy eating for pregnancy: in pictures

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையைக் கையாளுதலும் தூக்கி வைத்திருத்தலும்
How to hold and handle your newborn: in pictures

தொண்டையில் ஏதும் சிக்கி அடைத்தலைத் தவிர்ப்பது எப்படி: முதலுதவி படங்களில்
How to stop choking: first aid in pictures

சுகாதாரம் மற்றும் தினசரிக் கவனிப்பு - படங்களில்
Hygiene and daily care for babies

உள்ளிடப் பாதுகாப்பு: படங்களி ல்
Indoor safety: in pictures

SUDI மற்றும் SIDS ஆபத்தைக் குறைத்தல்: படங்களில்
Reducing SUDI and SIDS risk: in pictures

பதின்பருவத்தி னரின் நித்தி ரைப் பழக்கங்கள் - படங்களில்
Teenage sleep habits

மலசலகூடம் செல்வதற்கான பயிற்சி - படங்களில்
Toilet training: in pictures

உடம்பைப் புரட்டிக் குப்புறப் படுக்கும் நேரம்
Tummy time: in pictures

  • Last updated or reviewed 30-08-2017