Werἐ kέ wἅ piny bi bidiὄkni pieth gaan ti ruac kέ jiὄth thuↄk nuᾃri guic.

Bi̱diööni̱ / Videos 

Video La̱k Gatä mi̱ pay dap / Safe bathing

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ la̱k in dëë lak puɔ̱ny gatä mi̱ pay dap, kɛɛl kɛ ka̱p in dëë käp ni̱ jɛ dup puɔɔkä kɛnɛ jiɔm in gɔaa kɛ gua̱a̱th in dëë gat puɔk thi̱n. Gɔaa ɛ ɛn ɣöö bi̱ min gɔaa kɛ gat kɛnɛ ciaaŋ puɔlä pua̱a̱nydɛ tit.

 

Video Muɔny ni̱ pua̱a̱ny gatä mi̱ pay dap / Baby massage

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ duɔ̱ɔ̱p in dëë muɔny ni̱ puɔ̱ny gatä mi̱ pay dap. Latɛ gɔɔy muo̱nyä puɔ̱ny gatä kɛ ɣöö bi̱ puɔ̱nydɛ kɔa̱c kä latɛ dup tin gɔw kɛ ɣöö bi̱ gat yiey kɛ rɔ pa̱l piny kä bɛ man ŋäth. Ɛn bi̱diöö nyoothɛ gua̱a̱th in deri̱ päl muɔnyni̱ gatä mi̱ ci̱ gat kɛ̈c.
 

Video La̱t caak gatä / Bottle and formula preparation

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyuthɛ ji̱ duɔ̱ɔ̱p mi̱ deri̱ riali̱ cak gatä i̱kä kɛnɛ cak thin tin dëë gat mi̱ pay dap kiɛ gat mi̱ ŋot kɛ kuɛ̈ɛ̈ kɛ math kɛ wil.
 

Video Läth biey gatä mi̱ pay dap / Dressing a newborn

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyuthɛ ji̱ duɔ̱ɔ̱p in deri̱ gat mi̱ pay dap kum kɛ jɛ kɛ bi̱y. Jɛn nyoothɛ dup tin deri̱ bieyni̱ gatä luay kɛ läthdiɛn puɔ̱ɔ̱ny, luäkɛ gat in ci̱ lɛm bä kɛ duɔ̱ɔ̱p in derɛ bieyni̱ kɛ la̱th kɛ jɛ min guicɛ kɛ wic tharbëtä.
 

Video Röm gatä mi̱ pay dap / Holding positions

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ dup ti̱ ŋuan tin dëë rɔm gaat, cet kɛ ɣöö deri̱ nhiam gatä luɔ̱c rɔ kä deri̱ jɔkdɛ lɛni̱ riët rɔ bä. Röm gatä kɛ kɛn dup ti gööl titi te rɛidɛ kɛ duɔ̱ɔ̱r mi̱ gɔaa. Kuɛ tit ɛn duɔ̱ɔ̱p röm in laa nhɔk gatdu jɛ ɛlɔ̱ŋ. 
 

Video Gër bieyni̱ coowni̱ / Nappy changing

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ duɔ̱ɔ̱p in deri̱ gɛr bieyni̱ coowni̱ tin laa ya̱kɛ. Jɛn bä te rɛidɛ kɛ dup puɔlä puɔ̱ɔ̱ny dial kɛ kui̱c bieyni̱ coowni̱ tin baa dhil yäk kɛnɛ puɔ̱c thar gatä.
 

Video Ga̱ŋ gatä mi̱ pay dap kɛ lia / Minimising the risk of SIDS

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ dup tin dëë gaŋ yɔaat gupä gatä (kɛɛl kɛ lia̱a̱dɛ kɛn riɛk nien). Jɛn bä laarɛ dup tin dëë gat niɛɛn kɛ kɛ a gɔaa, tɔ̱ɔ̱c gatä taarä, tɔ̱ɔ̱c gatä juutä dhaŋädɛ, ga̱ŋ wec gatä pieth po̱o̱rädɛ a jiäk, kɛn pa̱p köli̱ kɛ. Jɛn bä nyoothɛ gɔɔy tɔ̱ɔ̱cä gatä mi̱ pay dap gua̱a̱th mi̱ thil tol.
 

Video Kum gatä mi̱ pay dap / Wrapping a newborn

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ dup tin gööl tin dëë kum gat in pay dap. Kum gatä ɛ kɔa̱c puɔ̱ɔ̱ny kä tha̱a̱ŋ gaan kä laa gaŋɛ riɛk lɛɛnyä gupä (kɛɛl kɛ lia̱a̱dɛ kɛn riɛk nien) kɛ tɔ̱ɔ̱c gatä taarä mi̱ cɛ niɛɛn.
 
  • Last updated or reviewed 31-05-2017